SAMSUNG SSD EVO870 500GB

200,000

560/530 MB / s * -ийн хурдан унших, бичих хурдыг өгдөг 2-р үеийн 4-бит MLC технологи
V-NAND найдвартай байдал нь 3 хүртэлх жилийн хугацаатай буюу 360 TBW баталгаатай